สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์
เมนูหลัก
ช.พ.ค
:: ความเป็นมา ช.พ.ค
:: ผู้มีสิทธิสมัคร ช.พ.ค.
:: คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
:: เอกสารหลักฐานในการสมัคร
:: หน้าที่ที่ ช.พ.ค.จะต้องปฏิบัติ
:: การให้บริการสงเคราะห์ครอบครัว
:: ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์
:: การยื่นเรื่องขอเงินค่าจัดการศพ
:: การยื่นเรื่องขอเงินสงเคราะห์
:: สมาชิกใหม่ ช.พ.ค.ประจำเดือน
:: สมาชิกถึงแก่กรรมประจำเดือน
:: แบบฟอร์มการสมัคร ช.พ.ค.
:: แบบฟอร์มต่างๆ ช.พ.ค
:: แบบฟอร์มคำขอกู้ ช.พ.ค. โครงการ7

ช.พ.ส
:: ความเป็นมา ชพส
:: ผู้มีสิทธิสมัคร ช.พ.ส.
:: คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
:: เอกสารหลักฐานในการสมัคร
:: หน้าที่ที่ ช.พ.ส.จะต้องปฏิบัติ
:: การให้บริการสงเคราะห์ครอบครัว
:: ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์
:: การยื่นเรื่องขอเงินค่าจัดการศพ
:: การยื่นเรื่องขอเงินสงเคราะห์
:: สมาชิกใหม่ ช.พ.ส.ประจำเดือน
:: สมาชิกถึงแก่กรรมประจำเดือน
:: แบบฟอร์มการสมัคร ช.พ.ส.
:: แบบฟอร์มต่างๆ ช.พ.ส

:การให้บริการสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.:

การให้บริการสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

การให้บริการสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม บุคคลในครอบครัวของสมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท

ประเภทที่ 1 เงินค่าจัดการศพ จ่ายทันทีที่ได้รับแจ้งการถึงแก่กรรม ช.พ.ค. รายละ 200,000 บาท

* ผู้มีสิทธิรับเงินยื่นเรื่องขอรับเงินค่าจัดการศพ ได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด สำนักงาน สกสค.กรุงเทพฯ สำนักการศึกษา สำนักงาน ช.พ.ค.
ที่สมาชิกถึงแก่กรรมสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี

ประเภทที่ 2 เงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวนเงินตามที่เก็บได้จากเพื่อนสมาชิกที่ยังมีชีวิต อยู่ โดยหักค่าจัดการศพ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว

* ปัจจุบันนี้ จ่ายโดยประมาณ ช.พ.ค. ราย 920 ,000.00 บาท *

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์
โทร 044-514-540
แฟกซ์ 044-511-581


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์
192 หมู่ 10 ถนนสุรินทร์ - ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 044-143-072 แฟกส์ 044-143-073
email : otep_surin@hotmail.com